مقالات


  • 5191
  • 519 مرتبه
تحقق کامل

تحقق کامل

1400/08/23 10:28:06 ق.ظ

شاخص های اختصاصی سال 1399 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
بنابر نتایج ارزیابی عملکرد سال 1399 منتشره توسط سازمان اداری و استخدامی کشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موفق به تحقق کامل شاخص های اختصاصی گردیده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، آقای حمیدرضا قربانزاده، معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی این مرکز اعلام داشت فرآیند ارزیابی شاخص های عمومی واختصاصی هر ساله توسط دفتر تحول و نوسازی اداری براساس مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل ابلاغي سازمان اداری و استخدامی كشور و چک لیست های شاخص هاي عمومي و اختصاصي انجام می شود و فرآیند آن از طريق سامانه مديريت عملكرد (TESMA) بصورت كاملا الكترونيكي ثبت مي گردد. نتایج فرآیند این ارزیابی توسط سازمان اداری و استخدامی در جشنواره شهید رجایی اعلام می گردد.
ایشان افزودند: در همین راستا، دو شاخص اختصاصی این مرکز عبارتند از شاخص "متوسط مدت زمان انجام فعالیت‌ ها در زنجیره تجارت فرامرزی" در سطح ملی و شاخص "افزایش حجم معاملات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به سال قبل" که در سطح ملی و ستادی سنجیده شده و این مرکز توانسته با کسب امتیاز کامل در هر دو شاخص، سبب رشد امتیازات خود و حوزه ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گردد. خاطرنشان می گردد مقایسه امتیاز شاخص ‌های اختصاصی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال 1399 نسبت به سال 1398 حاکی از رشد چهارده و نیم درصدی و کسب 100 درصد نمره و محقق شدن کامل شاخص های مذکور می باشد